Verlofaanvraag

Leerplichtwet/verlofaanvraag

Een kind is op de eerste schooldag van de maand nadat het vijf jaar is geworden leerplichtig. Het kind moet dan naar school. Op onze school zitten alle kinderen al vanaf hun vierde jaar.

Extra vakantie of vrije dag
Elk jaar opnieuw komen er verzoeken van ouders bij de directie om verlof voor een van hun kinderen, om een extra vrije dag of een extra vakantie buiten de normale schoolvakantie te geven. De school mag hier geen verlof voor geven. Wel kan de directie volgens de Leerplichtwet extra verlof geven tot maximaal tien dagen. Dit mag alleen bij 'gewichtige omstandigheden of geldige redenen', zoals de wet dat noemt. Bij twijfel aan de juiste interpretatie, nemen wij altijd contact op met de leerplichtambtenaar. Dit is een speciale medewerker die door de gemeente is aangesteld om erop toe te zien, dat de regels van de leerplicht worden nageleefd. Bent u er niet zeker van of uw kind vrij zal krijgen voor een activiteit, vraagt het na bij de directeur.

Wanneer kan school verlof geven?

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind. In Nederland: maximaal 2 dagen. In het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
 • Verhuizing van gezin: 1 dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil en invloed van de ouders liggen.

Voorwaarden

 • Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd, zie het formulier onderaan deze pagina (indien mogelijk met bewijs, zoals bijvoorbeeld een trouwkaart)
 • De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk (dit kan ook per e-mail).

Uitzonderingen religieuze verplichtingen

 • Officiële religieuze feestdagen kunnen een reden zijn om verlof te krijgen.
 • Maximaal 1 dag
 • Uiterlijk twee dagen voor het plaatsvinden aan de directeur van de school voorgelegd/gemeld.

Uitzondering voor vakantie buiten de schoolvakanties; Zelfstandig ondernemerschap en seizoenswerk

 • Een kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties als het gezin door het werk van (een van) de ouders in geen enkele schoolvakantie twee aaneengesloten weken als gezin op vakantie kan.
 • Hierbij kan gedacht worden aan seizoenswerk, bijvoorbeeld als ouders eigenaar zijn van een hotel of een horecagelegenheid.
 • Bij zelfstandig ondernemerschap moet er sprake zijn van onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s (faillissement) indien het gezin toch in een van de schoolvakanties op vakantie zou gaan. Dit moeten ouders aantonen met een verklaring van het bedrijf.
 • Alleen het hebben van een eigen bedrijf is niet voldoende om op deze regeling aanspraak te maken.

Voor dit vakantieverlof gelden de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 1 keer per schooljaar
 • maximaal 10 schooldagen.
 • Niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Uiterlijk 8 weken voor de vakantie indienen bij de schooldirecteur.
 • Ouders moeten kunnen aantonen met een verklaring van het bedrijf dat zij door hun werk tijdens geen van de schoolvakanties op vakantie kunnen.

Bij een verlofaanvraag korter dan 10 schooldagen beslist de directeur. Is de verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen dan stuurt de directeur de aanvraag door naar leerplicht. Leerplicht beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen.

Hieronder kunt u doorklikken om het formulier te downloaden voor een vrijstelling. Op school kan er ook een opgehaald worden.

Op deze website van de Rijksoverheid leest u alles over wanneer u een vrijstelling aan kan vragen.

De directie is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim of vermoeden daarvan te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij twijfel aan ziekte van een afwezige is de directie ook verplicht een melding te doen aan de leerplichtambtenaar. Als ouders of de directie zich niet houden aan de verplichtingen, kan door de rechter een boete worden opgelegd. Bovenstaande regels gelden voor alle leerplichtige kinderen, dus voor alle kinderen die 5 jaar zijn of ouder. Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat ook herhaaldelijk te laat komen aangemerkt wordt als ongeoorloofd verzuim.