YHS_7213

Missie en visie

Op De Brug geven we klassiek modern onderwijs. In onze overzichtelijke school heerst een gemoedelijke, rustige sfeer. We gaan ervan uit dat kinderen het beste leren als ze goed in hun vel zitten en succeservaringen opdoen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne en veilige plek om te kunnen leren en groeien.

We geven de kinderen een brede kennisbasis mee. Daarbij definiëren wij kennis in de meest brede zin van het woord. Het gaat hierbij zowel om cognitieve kennis en vaardigheden, als om de sociaal-emotionele vaardigheden. Sociaal-emotionele vaardigheden worden gevoed door kennis van onze cultuur, omgangsvormen en onze open Christelijke levensbeschouwelijke identiteit. In de klas wordt gesproken over de normen en waarden vanuit die open Christelijke levensbeschouwing. Daarmee bieden we de kinderen handvatten om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een goede sfeer in de klas. Dat doen we met behulp van lessen uit de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing, waarin de verhalen uit de Bijbel tot leven komen. Als leerkrachten geven we het goede voorbeeld en helpen we de kinderen daarbij. Feesten en mooie momenten vieren we samen, zodat we ons extra verbonden voelen met elkaar. We vinden het belangrijk om ouders daar veel bij te betrekken.

Om een brede kennisbasis te garanderen geeft de leerkracht uitleg en worden de kinderen stap voor stap begeleid naar het zelfstandig verwerken en inoefenen van de lesstof. De kennis die we aan onze kinderen overbrengen voldoet aan de kerndoelen. We geven de vakken rekenen, lezen, taal, spelling, bewegingsonderwijs, verkeer, Engels. Wereldoriëntatie (geschiedenis, natuur, techniek en aardrijkskunde) wordt thematisch gegeven in combinatie met de creatieve vakken. De levensbeschouwelijke thema’s worden benaderd vanuit de thema’s rondom wereldoriëntatie en de verhalen uit de Bijbel. Op deze manier leiden we de kinderen op om als pro actieve wereldburgers deel te nemen aan onze maatschappij. Tijdens het leren van zowel de cognitieve als de sociaalemotionele vaardigheden zal de leerkracht het leerproces zo logisch mogelijk inrichten en zal de context van de leerstof betekenisvol zijn.

Onze leerkrachten stimuleren de kinderen om actief mee te doen in de les en op hun eigen (leeftijdsadequate) niveau verantwoording te nemen. Door eerst naar de groep en daarna naar het individuele kind te kijken zijn we in staat om onderwijs passend te maken voor de kinderen. Om de ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Daarin worden observaties en (methode)toetsen vastgelegd. Het belangrijkste van deze toetsen en observaties is dat we de inhoudelijke informatie gebruiken om te bepalen hoe het vervolg van het leerproces eruit zal gaan zien. We volgen de groei van de kinderen om zoveel mogelijk inzicht in de leerontwikkeling te krijgen. Zo halen we het beste uit de kinderen.