YHS_7191

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • leerlingenbegeleiding en -zorg;
  • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

Namens de leerlingen/ouders:

  • Christa van Rosmalen, moeder van Saron (groep 6);
  • Daan van Wimersma Greidanus, vader van Selah (groep 8) en Jarah (groep 5).

Namens de leerkrachten:

  • Tessa van den Boogerd, leerkracht groep 7-8;
  • Ingrid Roijenga, leerkracht groep 1-2.
brug mr team kopie